Historiese Tydlyn

1954 tot 1959

Om ’n chronologiese oorsig van die geskiedenis van Oukloof en sommige van die gebeure wat na die gedwonge verskuiwing en vestiging van Esterhof gelei het te besigtig, rol asseblief deur die tydlyn onder. Argiefdokumente is voorsien om tot Oukloof se verhaal by te dra.

1954

Die Dorpsbestuur bied die NG Kerk die grond waarop die huidige lokasie (Oukloof, erf 216) geleë is aan, in ruil vir ’n stuk grond aan die anderkant van die spoorlyn, naby die skool, vir die voorgestelde nuwe kleurlingwoonbuurt.

Lees meer…

1954

Die nuwe skool vir kleurlingkinders, bekend as die NG Kerk Laerskool van Riebeek-Kasteel, word op 6 Februarie 1954 geopen deur ‘n vooraanstaande lid van die wit gemeenskap, Mnr JJ Esterhuysen, die skoolhoof van die wit skool.

Lees meer….

1957

’n Lywige gesondheidsverslag van die Gesondheidsdepartement beskryf die huidige behuising in die lokasie as onaanvaarbaar en beveel aan dat ‘n nuwe behuisingskema onmiddellik op die grond onderkant die dorp wat deur die Dorpsbestuur aanbeveel word te bou.

Lees meer…

1958

Erf 333 (die ou lokasie) verkry toestemming om ‘n blanke-area te word. Gedurende hierdie tyd woon kleurlinge nog steeds daar. Die grond word opverdeel in 26 erwe, goedgekeur en as ‘n wit uitbreiding geregistreer as Uitbreiding 1.

Lees meer …

1959

In Julie 1959 stel Mnr Jacobus Johannes Esterhuysen, die skoolhoof van die wit laerskool in Riebeek-Kasteel en die nuwe voorsitter van die Dorpsraad, voor aan die Kerkraad dat die Kerk grond skenk vir ‘n nuwe kleurlingwoongebied.

Lees meer…